• 5
  • <
Về kinh doanh
Lời mời hợp tác của Công ty Khởi đầu doanh nghiệp như thế nào

Điều kiện hợp đồng

Điều kiện Hợp đồng của nhà phân phối Vision International People Group

Trong trường hợp không tuân thủ một trong những điều kiện hoặc không tuân thủ tính chính xác của thông tin có trong Hợp đồng, Công ty sẽ áp dụng các hình thức chế tài trách nhiệm đã được quy định đối với Nhà phân phối, trong đó bao gồm cả việc Công ty đơn phương huỷ Hợp đồng với Nhà phân phối mà không chịu bất kỳ sự bồi thường nào.

«Vision Holdings Limited» (sau đây gọi là Vision hoặc Công ty) là một tổ chức các Nhà phân phối, hoạt động theo nguyên tắc phân phối sản phẩm (dịch vụ) trực tiếp, cụ thể là các chế phẩm có tác dụng bồi dưỡng tăng cường sức khoẻ, mỹ phẩm, quần áo, cũng như bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà Công ty có thể quyết định đưa ra thị trường vào bất kỳ thời điểm nào.

1. Mỗi nhà phân phối mới sẽ có thể ký Hợp đồng nếu trong độ tuổi hợp pháp và có đầy đủ năng lực và đáp ứng được yêu cầu trở thành Nhà phân phối đã được ghi rõ trong «Sách hướng dẫn của nhà phân phối».

2. Mỗi Nhà phân phối mới sẽ chỉ ký một Hợp đồng với Công ty và xác nhận rằng anh ta không quan tâm đến bất kỳ lĩnh vực hoạt động thương mại nào khác của Công ty ngoại trừ các trường hợp được cho phép trong «Sách hướng dẫn của nhà phân phối» và được Công ty hoặc đại diện của Công ty phê chuẩn đối với từng trường hợp riêng biệt.

3. Sau khi ký Hợp đồng với Công ty, Nhà phân phối sẽ trở thành một Nhà phân phối độc lập cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp đến các gia đình. Nhiệm vụ chính của Nhà phân phối là phân phối các sản phẩm của Vision bằng cách tìm kiếm người mua. Nhà phân phối có quyền tuyển dụng những Nhà phân phối mới và được phép đào tạo và hướng dẫn họ để họ trở thành những Nhà phân phối của Công ty.

4. Để trở thành Nhà phân phối của công ty không cần phải đầu tư. Nhưng Nhà phân phối cần phải mua một quyển Starter Kit của Công ty, do Công ty quyết định và có thể thay đổi theo từng thời điểm.

5. Nhà phân phối có thể được nhận hoa hồng do 1 công ty được uỷ quyền bởi Vision chi trả từ hoạt động của các Nhà phân phối trong nhóm của anh ta, được ghi trong kế hoạch marketing. Mức hoa hồng được ghi rõ trong «Sách hướng dẫn của nhà phân phối» và trong kế hoạch bán hàng và có thể thay đổi theo từng thời điểm do Công ty quyết định. Khi liên lạc với Nhà phân phối tiềm năng, Nhà phân phối không có quyền đưa ra các đảm bảo như mức thu nhập có thể hoặc cho phép anh ta đưa ra bất kỳ một tuyên bố bất khả thi nào liên quan đến thu nhập, sản phẩm hoặc kế hoạch marketing.

6. Trong trường hợp Nhà phân phối không thực hiện các điều khoản đã được Công ty quy định trong việc tiêu thụ và phân phối sản phẩm giữa những người tiêu thụ trong vòng một tháng, anh ta không được yêu cầu tiền hoa hồng cho tháng đó. Ngoài ra, nếu Nhà phân phối không thực hiện các quy định và điều khoản về phân phối sản phẩm giữa những người tiêu dùng trong vòng 4 (bốn) tháng liên tiếp anh ta sẽ bị tước quyền đối với nhóm của mình. Nhà phân phối trong vòng 4 (bốn) tháng liên tiếp không tiêu thụ sản phẩm vẫn có thể giữ quyền đỡ đầu nhưng trong tháng thứ năm toàn bộ nhóm của anh ta sẽ được chuyển lên cho người đỡ đầu của anh ta. Việc này được gọi là «hạ cấp». Nếu nhà phân phối không tiêu thụ sản phẩm trong vòng 6 (sáu) tháng sau khi bị «hạ cấp», Hợp đồng của anh ta sẽ bị huỷ bỏ.

7. Nhiệm vụ chính của Nhà phân phối là phân phối sản phẩm bằng cách tìm kiếm người tiêu dùng. Do vậy, Nhà phân phối có nghĩa vụ tiêu thụ phần lớn sản phẩm anh ta đã mua trước khi mua (yêu cầu) sản phẩm mới từ Công ty.

8. Nếu Nhà phân phối nợ Công ty, Công ty sẽ trừ vào lượng hoa hồng tương ứng được trả cho Nhà phân phối. Ngoài ra, nếu không trả được chi phí sản phẩm mà anh ta yêu cầu, Hợp đồng sẽ lập tức bị huỷ sau khi Công ty nhận được thông báo liên quan. Trước khi Hợp đồng bị huỷ, tất cả tiền hoa hồng còn lại sẽ được Công ty trả cho Nhà phân phối sau khi đã trừ khoản nợ nói trên.

9. Nhà phân phối không được phân phối các sản phẩm của Vision thông qua mạng lưới kinh doanh (cửa hàng, quầy hàng, khu bán buôn vv..) không được Công ty quy định và không có trong kế hoạch marketing được miêu tả rõ trong «Sách hướng dẫn của nhà phân phối».

10. Công ty có thể đảm bảo với Nhà phân phối, cũng như đối với người tiêu thụ về chất lượng cao của sản phẩm được tiêu thụ. Theo đó, bất kỳ sản phẩm nào do Nhà phân phối trả lại chỉ được chấp thuận khi Công ty đồng ý và tuân thủ chặt chẽ luật bảo vệ quyền của người tiêu dùng. Nhà phân phối chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi chi phí, lệ phí và những thiệt hại trong hoạt động của anh ta vì đây là công việc hoàn toàn độc lập. Công ty không thể chịu trách nhiệm đối với những việc như vậy.

11. Nhà phân phối đảm nhận việc mở rộng mạng lưới các nhà phân phối dưới sự đỡ đầu của anh ta, thực hiện các khoá đào tạo phù hợp với người mới tuyển dụng, hướng dẫn cho họ cách giới thiệu và phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng tốt nhất. Do đó, nhà phân phối đảm nhận việc liên hệ thường xuyên với những Nhà phân phối mới do anh ta tuyển dụng để có thể đào tạo và hỗ trợ họ trong hoạt động kinh doanh. Nhà phân phối nêu rõ anh ta đã nắm được những luật lệ đặc biệt trong việc tuyển dụng thành viên mới được ghi rõ trong «Sách hướng dẫn của nhà phân phối» và có trách nhiệm tuân thủ những luật lệ này.

12. Nhà phân phối không được sử dụng tên, biểu tượng, nhãn hiệu và những biểu trưng khác của Công ty khi không được Công ty cho phép bằng văn bản. Ngoài ra, anh ta không được phép quảng cáo các sản phẩm và những kỹ thuật thương mại của Công ty khi không được Công ty cho phép bằng văn bản. Nhà phân phối đảm nhận việc giới thiệu sàn phẩm hoặc kế hoạch marketing của Công ty tuân tủ chặt chẽ các điều khoản được chấp nhận trong các tài liệu được Công ty soạn thảo và phân phát.

13. Nhà phân phối phải giữ bí mật tất cả các thông tin liên quan đến Công ty bao gồm những bí mật về thương mại của Vision và ngăn ngừa việc truyền bá thông tin có thể gây tổn hại đến uy tín kinh doanh của Công ty.

14. Công ty và Nhà phân phối có thể đơn phương huỷ Hợp đồng khi có thông báo trước cho bên kia bằng một thông báo đặc biệt. Trong trường hợp Hợp đồng bị huỷ do Nhà phân phối, anh ta sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đã được ký kết với Công ty liên quan đến kế hoạch marketing, và anh ta cũng sẽ bị tước quyền tuyển dụng Nhà phân phối mới cũng như quyền về hoa hồng. Nhóm của anh ta sẽ được chuyển lên cho người đỡ đầu của anh ta. Nhà phân phối đã huỷ hợp đồng hoặc người mà Công ty đã quyết định huỷ Hợp đồng có quyền ký Hợp đồng mới trong 1 (một) năm kể từ ngày huỷ Hợp đồng. Nghiêm cấm việc huỷ Hợp đồng với mục đích thay thế người đỡ đầu. Ngày huỷ Hợp đồng là ngày Công ty đưa ra quyết định về vấn đề này.

15. Trong trường hợp huỷ Hợp đồng, nghĩa vụ của Nhà phân phối đối với Công ty sẽ được bảo lưu liên quan đến các sản phẩm do Công ty hoặc các Nhà phân phối của Công ty cung cấp cho anh ta tuỳ theo các điều kiện ghi rõ trong mục 16-18.

16. Nếu nhà phân phối đưa ra thông báo về dự định chấm dứt Hợp đồng trước 14 (mười bốn) ngày sau khi ký Hợp đồng Nhà phân phối sẽ có quyền yêu cầu, trong vòng 14 ngày sau ngày tuyên bố, được hoàn lại số tiền anh ta đã trả cho Công ty, trừ những khoản sau:
— số tiền trả cho các sản phẩm mà đã được phân phối và đã được người tiêu dùng trả tiền,
— giá trị của các sản phẩm yêu cầu đã được chuyển cho Nhà phân phối và anh ta không trả lại hoặc do một người không được Vision uỷ quyền chấp nhận,
— giá trị của số sản phẩm yêu cầu bị trả lại, nhưng là do lỗi của Nhà phân phối hoặc số tiền tương ứng với giá trị của sản phẩm bị thiệt hại.

17. Trong trường hợp nếu nhà phân phối đưa ra thông báo về dự định chấm dứt hợp đồng sau 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng việc trả lại các sản phẩm anh ta đã mua của Công ty sẽ được giải quyết theo cách mà Công ty cho là phù hợp đối với mọi trường hợp. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, việc trả lại 100% số tiền Nhà phân phối đã nộp cho Công ty là không thể đối với việc huỷ Hợp đồng.

18. Nếu việc huỷ hợp đồng là từ phía Công ty, Công ty hoặc đại diện của công ty sẽ nhận lại số sản phẩm từ Nhà phân phối, nếu họ cho là cần thiết, với giá và các điều kiện do Công ty quyết định đối với từng trường hợp riêng biệt.

19. Hợp đồng có giá trị 1 (một) năm kể từ ngày ký. Khi Hợp đồng hết hạn, Công ty sẽ gia hạn Hợp đồng với thời gian và điều khoản tương tự và khi Nhà phân phối tiếp tục nghĩa vụ của anh ta theo mục 4 của Hợp đồng trong trường hợp nếu cả hai bên không thông báo có dự định Huỷ hợp đồng ít nhất là một tháng trước ngày hết hạn Hợp đồng.

20. Nhà phân phối xem xét và tiến hành hoạt động của mình một cách hoàn toàn độc lập. Anh ta sẽ tìm kiếm khách hàng và giao sản phẩm thường xuyên như một Nhà phân phối độc lập và không vi phạm luật lệ. Mục đích của Hợp đồng không phải là sự thiết lập mối quan hệ đối tác trong hiệp hội hoặc xã hội hoặc các mối quan hệ kiểu «nhân viên - nhân viên» giữa các Nhà phân phối, người đỡ đầu, thành viên trong nhóm do nhà phân phối và / hoặc Công ty hoặc đại diện của Công ty tài trợ. Nhà phân phối không phải có nghĩa vụ hoặc phải tiến hành các cuộc đàm phán thay mặt Công ty hoặc đại diện của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào.

21. Nhà phân phối chịu hoàn toàn trách nhiệm về chi phí về quản lý trong hoạt động cũng như về thuế và các chi phí xã hội khác. Công ty và đại diện của Công ty trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được và không thể chịu trách nhiệm trong việc theo dõi thực hiện đóng thuế của Nhà phân phối cũng như việc thanh toán đầy đủ và chi trả của Nhà phân phối về thuế và các chi phí liên quan đến tiền hoa hồng hoặc bất kỳ khoản chi nào của Nhà phân phối.

22. Nhà phân phối xác nhận đã nhận được «Sách hướng dẫn của nhà phân phối». Các quy tắc thương mại được ghi trong quyển sách hướng dẫn này có thể được Công ty thay đổi theo yêu cầu hoặc thương mại hoặc kinh tế. Nhà phân phối có nhiệm vụ phải tuân theo mọi sự thay đổi trong các nguyên tắc này cũng như các phương pháp và tuân thủ do Công ty quy định.

23. Nhà phân phối xác nhận anh ta đã hiểu rõ kế hoạch marketing và hiểu rõ cách thức hoạt động của mình. Anh ta cũng phải biết rằng anh ta sẽ không có cơ hội có được doanh thu, những sự đảm bảo hoặc được hưởng những lợi nhuận khác từ hoạt động kinh doanh với Công ty mà không cần nỗ lực và anh ta cũng phải tuyên bố rằng sẽ không đặt hy vọng vào những điều đó khi mong muốn trờ thành Nhà phân phối của Công ty. Nhà phân phối hoàn toàn có ý thức rằng thành công của anh ta phụ thuộc vào khả năng và nỗ lực của anh ta, và anh ta sẽ không nhận được bất kỳ hoa hồng nào khác ngoài phần được quy định trong kế hoạch thưởng của Vision và kế hoạch này có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào do Công ty quyết định.

24. Nhà phân phối được thông báo và chấp thuận rằng Công ty có thể thay đổi các điều khoản trong Hợp đồng cũng như là các nguyên tắc kinh doanh và kế hoạch marketing. Mọi sự sửa đổi này sẽ được thông báo tới Nhà phân phối bằng văn bản và bắt buộc phải thi hành, Nhà phân phối sẽ hoạt động theo các điều khoản mới. Những sự sửa đổi này có thể được thông báo bằng tài liệu hướng dẫn đặc biệt hoặc thông tin trên các tạp chí sử dụng chung hoặc được gửi kèm theo sản phẩm. Mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực trong 30 (ba mươi) ngày từ ngày Công ty thông báo. Các thay đổi nói trên cũng có thể được thông báo đến Nhà phân phối thông qua các bài nói chuyện của Công ty.

25. Quyền và nghĩa vụ của Nhà phân phối được ghi trong Hợp đồng có thể nhượng lại cho họ hàng của anh ta chỉ khi họ không phải là Nhà phân phối của Vision vào thời điểm chuyển nhượng và được sự cho phép bằng văn bản của Công ty.

26. Nhà phân phối phải tiến hành hoạt động theo đúng pháp luật. Nhà phân phối phải điều chỉnh hành vi của mình theo đúng luật pháp, các chuẩn mực về thuế và xã hội. Ngoài ra, trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, Nhà phân phối có nghĩa vụ ngăn chặn bất cứ hoạt động kinh doanh nào của anh ta có thể cạnh tranh với sản phẩm Vision được quy định trong Hợp đồng, cụ thể như quảng cáo hoặc phân phối các sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm của Vision, cũng như làm Nhà phân phối cho các Công ty khác áp dụng các phương pháp làm việc của họ trong việc phân phối sản phẩm (dịch vụ) thông qua một mạng lưới bán hàng đa mức độ và bán hàng trực tiếp. Nhà phân phối không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nào hoặc lạm dụng các hoạt động đó. Nhà phân phối vi phạm các nghĩa vụ đã được nêu rõ trong các mục sẽ bị Công ty huỷ Hợp đồng vô điều kiện.

27. Nhà phân phối phải tuân theo các nguyên tắc sau một cách nghiêm chỉnh:
— miêu tả sản phẩm một cách đầy đủ,
— nêu chính xác các điều kiện về mua bán, bảo hành, thời hạn sử dụng và phục vụ,
— để người tiêu dùng có đủ thới gian quyết định việc mua sản phẩm,
— cư xử đúng mực với người tiêu dùng, không được gây sức ép nếu sản phẩm không đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng vào thời điểm đó.

28. Nhà phân phối phải xác nhận đã đọc và hiểu các điều khoản trong Hợp đồng, «Sách hướng dẫn của nhà phân phối» và các «Quy tắc đạo đức», những điều thiết lập nên cơ sở về luật lệ và đạo đức trong quan hệ giữa Nhà phân phối và Công ty. Bất kỳ trường hợp nào khác hoặc các đảm bảo chỉ có giá trị nếu chúng được thực hiện dưới dạng thoả thuận bằng văn bản đặc biệt. Các điều khoản của Hợp đồng này cùng với «Sách hướng dẫn của nhà phân phối» và «Quy tắc đạo đức» thiết lập nên sự thoả thuận cơ bản cho các quan hệ giữa Nhà phân phối và Công ty. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc trái ngược trong việc diễn giải các điều khoản của Hợp đồng của «Sách hướng dẫn của nhà phân phối» và của các «Quy tắc đạo đức», thì chính Hợp đồng này sẽ là ưu tiên sẽ có giá trị pháp lý cao nhất.

29. Mọi sự khác biệt và tranh chấp nảy sinh từ Hợp đồng hoặc liên quan đến việc thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng mà không thể đàm phán được sẽ được trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết phù hợp với các quy định tại nơi Nhà phân phối hoạt động kinh doanh.