• 5
  • <
Về kinh doanh
Lời mời hợp tác của Công ty Khởi đầu doanh nghiệp như thế nào

Chương trình gắn bó

Chương trình Gắn bó – là chương trình giúp các đối tác thường xuyên làm việc nhận quà là sản phẩm của Công ty. Mỗi đối tác có một tài khoản ảo riêng của mình gọi là “Tài khoản của Chương trình Gắn bó” (tình trạng tài khoản có thể theo dõi trong cây nhà phân phối và trên cửa hàng trực tuyến của Công ty).

Tính điểm của Chương trình Gắn bó cho các đối tác bắt đầu từ cấp bậc khách hàng Ưu tiên.