Về kinh doanh
Lời mời hợp tác của Công ty Khởi đầu doanh nghiệp như thế nào

Sơ đồ trả hoa hồng

Sơ đồ trả hoa hồng Xem chi tiết

Cơ hội kinh doanh VISION

1. Thu nhập từ bán lẻ *.
Nhà phân phối khi mua sản phẩm của Công ty được hưởng giá sỉ, chiết khấu 40%.

Sự chênh lệch giữa giá dành cho nhà phân phối và giá dành cho khách hàng mang lại thu nhập từ bán lẻ cho nhà phân phối.

Đơn hàng tối thiểu dành cho nhà phân phối là 95 CV

Đề xuất đặc biệt - Booster

Booster – Đó là gói hàng tương đương 475 CV trở lên trong 1 lần mua hoặc 475 CV trở lên trong 1 tháng. Khi mua Booster, Bạn sẽ nhận được quà tặng tương đương 95 CV** trở lên.

2. Thu nhập từ việc giới thiệu sản phẩm.
Để đưa sản phẩm đến tay khách hàng, Bạn có thể sử dụng công cụ đặc biệt, đó là website www.visionshop.me. Trong trường hợp này, Bạn không cần phải đích thân mang sản phẩm cho khách hàng mà Bạn chỉ cần hướng dẫn cho khách hàng mua sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của công ty (www.visionshop.me) bằng cách sử dụng Mã số nhà tư vấn của bạn. Hệ thống GOS (Global Ordering System) sẽ vận chuyển sản phẩm đến tay khách hàng của Bạn, đồng thời Bạn sẽ được nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm theo quy định của Công ty

Các đơn hàng do khách hàng của Bạn mua qua GOS được tính vào doanh số cá nhân và cấu thành danh hiệu cá nhân trong tháng của Bạn
Hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm được tính theo tỷ lệ phần trăm nhất định dựa trên tổng các đơn hàng khách hàng.

* Trong quá trình tìm hiểu sở đồ kinh doanh của Công ty Vision, Bạn có thể gặp một số thuật ngữ lạ. Định nghĩa về các thuật ngữ được trình bày trong phần riêng biệt “Thuật ngữ và khái niệm”
** Đơn hàng càng lớn, Bạn càng nhận được nhiều quà tặng! Với mỗi 25 CV tăng thêm Bạn nhận được thêm 5 CV quà tặng

Ma trận chi trả hoa hồng giới thiệu*

Tổng CV cá nhân của nhà phân phối (các đơn hàng khách hàng + các đơn hàng của bản thân nhà phân phối)Hoa hồng giới thiệu
(% trên tổng CV các đơn hàng khách hàng)
Từ 0 đến 29,99 CV9%
Từ 30 đến 59,99 CV15%
Từ 60 đến 94,99 CV22%
95 CV trở lên30%

Thu nhập của Bạn chưa dừng lại ở đây. Trong Công ty, Bạn có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách đỡ đầu cho mạng lưới các nhà phân phối, nghĩa là mời người khác tham gia kinh doanh cùng Vision và hướng dẫn họ trở thành những người phổ biến triết lý và những giá trị của Công ty, tuyên truyền lối sống lành mạnh, đào tạo họ cách làm việc với sản phẩm và khách hàng.

Khi phát triển hệ thống, Bạn có cơ hội bước lên các nấc thang sự nghiệp cao hơn, đồng nghĩa với việc những cơ hội mới để có được nguồn thu nhập cao hơn đang mở ra trước mắt của Bạn. Chi tiết về nấc thang sự nghiệp Vision hãy xem trong phần Nấc thang sự nghiệp.

3. VIP-Bonus
VIP Bonus được tính bằng CV từ doanh số của các nhà phân phối mới bằng. VIP Bonus có giá trị là 10% và được trả cho hai người đỡ đầu gần nhất trong mạng lưới đạt danh hiệu VIP (mô tả chi tiết danh hiệu VIP xem trong phần nấc thang sự nghiệp). Khi đó, không quan trọng là người đỡ đầu VIP này nằm ở mức nào trong dãy người đỡ đầu cấp cao tính theo hàng dọc.

4. Unilevel Bonus
Unilevel Bonus (Hoa hồng mạng lưới)

Hoa hồng mạng lưới (HHML) là nền tảng của sơ đồ kinh doanh Vision. Để nhận được HHML, Bạn phải hoàn thành danh hiệu tích cực trở lên. HHML được chi trả dựa trên số CV của các nhà phân phối trong mạng lưới của Bạn.

* Hoa hồng giới hiệu sẽ được trích lại một phần hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm cho khách hàng (nhưng không nhiều hơn 5% tổng giá trị các đơn hàng).


Nhà phân phối được gọi là tích cực khi tổng các đơn hàng trong tháng của anh ta là 190 CV trở lên.

Số tầng được chi trả HHML tùy thuộc vào danh hiệu của Bạn trong tháng.

Tầng

HHML từ tổng doanh số của các nhà phân phối mới

HHML từ tổng doanh số của các nhà phân phối làm việc hơn 1 tháng

Danh hiệu

Danh hiệu

Tích cực

VIP

Tích cực

VIP

1

5%

5%

5%

5%

2

5%

5%

5%

5%

3

5%

5%

10%

10%

4

5%

5%

10%

10%

5

5%

5%

10%

10%

6


5%


10%


5. Infinity Bonus (Phần thưởng vô cùng)
Các nhà phân phối danh hiệu VIP 1S và cao hơn được quyền nhận Infinity Bonus. Infinity Bonus được tính từ tổng CV của các mhà phân phối mức 1 và sâu hơn.

Ma trận Infinity Bonus

Danh hiệu Infinity Bonus
VIP 1S1%
VIP 2S2%
VIP 3S3%
VIP 4S4%
VIP 5S5%
VIP M và cao hơn6%

Tổng Infinity Bonus của nhà phân phối không bao gồm tổng Infinity Bonus của các nhà phân phối trong mạng lưới của anh ta.

6. Jump Bonus
Jump Bonus được trả cho nhà phân phối vì thăng tiến nhanh trên nấc thang sự nghiệp.

Để nhận được Jump cần hoàn thành các điều kiện về khoá danh hiệu (chi tiết về khoá danh hiệu xem mục Sơ đồ sự nghiệp của Công ty) trong một khoảng thời gian nhất định kể từ khi ký hợp đồng.

Ma trận Jump Bonus

Danh hiệuĐiều kiện khoá
danh hiệu
Số tiền thưởng, đồng Vision
VIP 1S2 tháng250
VIP 2S4 tháng1 000
VIP 3S6 tháng2 000
VIP 4S8 tháng3 000
VIP 5S10 tháng5 000
VIP M và cao hơn 12 tháng10 000

7. Master Bonus
Master Bonus trả cho các nhà phân phối danh hiệu VIP Master và cao hơn.

Master Bonus được tính bằng 0,5% doanh số của công ty tính bằng CV và chia cho tất cả các thủ lĩnh danh hiệu VIP M và cao hơn, tỉ lệ với số lượng phần bonus mà nhà phân phối đạt được.

Số lượng phần bonus mà nhà phân phối danh hiệu VIP Master và cao hơn đạt được phụ thuộc vào danh hiệu theo ma trận sau:

Danh hiệuSố lượng phần bonus
VIP Master1
VIP Master 1S2
VIP Master 2S3
VIP Master 3S4
VIP Master 4S5
VIP Master 5S6
VIP Super Star7

8. Super Star Bonus
Super Star bonus trả cho nhà phân phối khi lần đầu tiên khoá danh hiệu VIP SuperStar và bằng 1 000 000 đồng Vision

Điều kiện đặc biệt thực hiện chương trình Step to Dream
  • CV của chương trình Step to Dream (900 CV) chia ra cho 4 tháng liên tục (mỗi tháng 225 CV), tương ứng, nhà phân phối là tích cực trong 4 tháng.
  • Nếu nhà phân phối mới mua chương trình, thì hoa hồng từ suất mua hàng của anh ta trong 4 tháng được tính như đối với nhà phân phối mới (có nghĩa tính VIP Bonus và phần trăm Unilevel Bonus).
  • Nhà phân phối trong 4 tháng của chương trình được tính là nhà phân phối tích cực, hoàn thành điều kiện về suất mua hàng cá nhân đối với danh hiệu VIP 2S và cao hơn.