Nhận thư mời


Để đóng góp từ thiện và nhận thư mời, bạn cần liên hệ với một trong những địa chỉ dưới đây:

Vision Vietnam Trading Co., Ltd
A50 Do Quang Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Distr, Ha Noi, Vietnam
Tel: +84 (4) 355 69100
Fax: +84 (4) 355 69101
han-drd@vipgroup.net


Branch of Vision Vietnam Trading Co., Ltd in Hochiminh City
Vision Tower, 19 Hoang Minh Giam Str, Ward 9, Phu Nhuan Distr, Hochiminh City, Vietnam
Tel: +84 (8) 62 92 68 33
Fax: +84 (8) 62 92 68 34
hcm-drd@vipgroup.net


Branch of Vision Vietnam Trading Co., Ltd in Cantho City
55B – Street 3/2, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu Distr, Cantho City, Vietnam
Tel: +84 (710) 3 78 24 25
Fax: +84 (710) 3 78 24 26
thuy.nguyenthi@cantho.vipgpl.com


Số tiền đóng góp từ thiện như sau:

  • Đối với các nhà phân phối Công ty danh hiệu
     VIP 2S trở lên – từ 3 000 000 vnd
  • Đối với các nhà phân phối Công ty danh hiệu
    VIP và VIP 1S trở lên – từ 5 000 000 vnd
  • Đối với các nhà phân phối Công
    ty và đối tác của Công ty – từ 10 000 000 vnd